Privacy Policy

Kdo jsme – Who we are

Naše webová adresa je: https://blog.jirivanek.eu.

Our website address is: https://blog.jirivanek.eu.

Komentáře – Comments


Když návštěvníci zanechají komentáře na stránkách, shromažďujeme data uvedená ve formuláři komentářů a také IP adresu návštěvníka a řetězec uživatelského agenta prohlížeče, abychom pomohli odhalit spam.

Anonymizovaný řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (také nazývaný hash) může být poskytnut službě Gravatar, aby se zjistilo, zda ji používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v souvislosti s vaším komentářem.

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Média – Media


Pokud na web odesíláte obrázky, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými lokalizačními údaji (EXIF GPS) včetně. Návštěvníci webových stránek si mohou z obrázků na webových stránkách stáhnout a extrahovat jakékoliv lokalizační údaje.

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Pokud na našich stránkách zanecháte komentář, můžete se přihlásit k ukládání svého jména, e-mailové adresy a webových stránek do souborů cookies. Ty jsou pro vaše pohodlí, abyste při zanechání dalšího komentáře nemuseli znovu vyplňovat své údaje.

Tyto cookies vydrží po dobu jednoho roku. Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasný soubor cookie, abychom zjistili, zda váš prohlížeč cookies přijímá. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje a při zavření prohlížeče je zahozen.

Když se přihlásíte, nastavíme také několik cookies pro uložení vašich přihlašovacích informací a volby zobrazení obrazovky. Přihlašovací cookies vydrží dva dny a soubory cookie s možností obrazovky vydrží celý rok.

Pokud vyberete možnost Zapamatovat si mě, vaše přihlášení potrvá dva týdny. Pokud se odhlásíte ze svého účtu, přihlašovací cookies budou odstraněny. Upravíte-li nebo zveřejníte-li článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další soubor cookie. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje a jednoduše označuje ID příspěvku právě upravovaného článku. Její platnost vyprší po 1 dni.

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select „Remember Me“, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Vložený obsah z jiných stránek – Embedded content from other websites

Články na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (např. videa, obrázky, články apod.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová úplně stejně, jako kdyby návštěvník navštívil druhou webovou stránku.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat cookies, vkládat další sledování třetí stranou a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování vaší interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste na tuto webovou stránku přihlášeni.

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

S kým sdílíme vaše data – Who we share your data with

Pokud požádáte o resetování hesla, vaše IP adresa bude zahrnuta do resetovacího e-mailu.

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje – How long we retain your data

Pokud zanecháte komentář, je komentář a jeho metadata ponechána na neurčito. To proto, abychom mohli automaticky rozpoznat a schválit jakékoliv následné komentáře místo toho, abychom je drželi ve frontě pro moderátory.

Pro uživatele, kteří se na našich webových stránkách (pokud existují) zaregistrují, ukládáme osobní údaje, které poskytují, také do svého uživatelského profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoli vidět, upravovat nebo mazat své osobní údaje (kromě toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Správci webových stránek mohou také tyto informace zobrazit a upravit.

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

Jaká máte práva k vašim datům – What rights you have over your data

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zanechali komentář, můžete požádat o přijetí exportovaného souboru osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat, abychom vymazali veškeré osobní údaje, které o vás uchováváme. To nezahrnuje žádné údaje, které jsme povinni uchovávat pro administrativní, právní nebo bezpečnostní účely.

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Kam jsou vaše data odeslána – Where your data is sent

Komentáře návštěvníků mohou být zkontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu.

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.